Dlaga i godło Polski

 

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

Dotacje celowe ze środków budżetu państwa do zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

 

 

 

Zadania finansowane lub dofinansowane z państwowych funduszy celowych

 

Zadania dofinansowane ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.)

 

 

  • Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Barlinku

wartość dofinansowania: 1.050.000 zł

całkowita wartość zadania: 1.500.000 zł

Opis zadania: Zadanie polega na adaptacji części obiektu szkoły podstawowej na 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację 4 sal z łazienkami, sal do zajęć ruchowych, gabinetów do terapii pedagogicznej i logopedycznej, sali do zajęć dodatkowych, zapleczy sanitarnych oraz pomieszczeń gospodarczych. Roboty budowlane dotyczą przebudowy układu części pomieszczeń, wyburzenia i budowy nowych ścianek działowych, przebudowy części instalacji wod-kan, budowy windy oraz zagospodarowania terenu przy budynku, w tym parkingów.

 

  • Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku

wartość dofinansowania: 700.000 zł

całkowita wartość szacunkowa zadania: 1.000.000 zł

Opis zadania: Zakres zadania obejmuje budowę około 70 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem przy ul. Szpitalnej w Barlinku. Parking będzie służył m.in. osobom korzystającym z oferty Szpitala Barlinek Sp. z o.o. i zakładów opieki zdrowotnej oraz beneficjentom Filii Wyd. Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

  • Przebudowa ul. Chopina w Barlinku

wartość dofinansowania: 800.000 zł

całkowita szacowana wartość zadania: 1.961.000 zł

Opis zadania: Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi  ul. Chopina na odcinku ok. 570m wraz z budową skrzyżowania z ul. Moniuszki w formie minironda z wyspą azylu dla pieszych przed rondem, progów zwalniających liniowych w formie wyniesionych przejść dla pieszych zapewniających lokalne ograniczenie prędkości, 25 stanowisk postojowych dla samochodów, wykonanie odwodnienia drogi w formie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi oraz oznakowania pionowego i poziomego drogi. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej w ramach obszaru „Zydlung” i „Górny Taras" w Barlinku.

 

  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian w Barlinku w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap”

wartość dofinansowania: 221.732 zł

całkowita wartość zadania: 857.897 zł

Opis zadania: Przedmiotem zadania było uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barlinku zlokalizowanych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku. Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian. Zadania ma na celu zwiększenie poziomu inwestycji w obszarze strefy inwestycyjnej w Barlinku poprzez umożliwienie dalszego rozwoju firmom działającym obecnie w strefie oraz przyciągnięcie do strefy nowych inwestorów, a także wzmocnienie lokalnego rynku pracy.

 

  • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku

wartość dofinansowania: 519.778 zł

całkowita wartość zadania: 1.289.564 zł

Opis zadania: Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w Barlinku na ul. Sportowej o długości około 400 mb wraz z infrastrukturą: skrzynki rozsączające, studzienki rewizyjne, studzienki wpustów deszczowych ulicznych, separatory wód deszczowych, przepompownia. Celem projektu była poprawa stosunków wodnych na obszarze objętym projektem poprzez stworzenie skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.